پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختياري
اخبار مهم:
سامانه های مرتبط

 

 

1-معاونت  آموزش ابتدایی 

2-معاونت آموزش  متوسطه

3-معاونت پرورشی وفرهنگی 

4- معاونت پژوهش ، برنامه ریزی ومنابع انسانی

5-معاونت توسعه وپشتیبانی 

6 -معاونت نهضت سواد آموزی 

7-معاونت تربیت بدنی وسلامت 

 8-اداره آموزش وپرورش  استثنایی  استان

9-دفتر تربیت بدنی وفعالیت ورزشی 

10-اداره امور شاهد وایثارگران استان

11-کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان 

12-اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره متوسطه 

13-اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره ابتدایی

14-اداره انجمن اولیا ومربیان آموزش وپرورش استان 

15-اداره ارزیابی عملکرد آموزش وپرورش استان 

16-پارک علم وفناوری

17 سامانه ستاد صیانت از حقوق شهروندان 

18-اتحادیه انجمن های دانش آموزی استان 

19-سامانه ثبت نام مدارس نمونه استان 

20-سامانه ارزیابی الکترونیکی مدارس

21-سامانه دانش آموزی سناد

22-سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان 

23-سنجش وامتحانات آموزش وپرورش استان 

24-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

25-سامانه اردو وبازدید دانش آموزی

26-دفتر تالیف کتب درسی 

27-سامانه جامع مکانیزاسیون اموال وانبار

28-اداره مشارکت های مردمی ومدارس غیر دولتی 

29-دفتر امور بانوان آموزش وپرورش استان  

30_هسته گزینش 

31-انجمن علمی وآموزشی معلمان ریاضی استان 

32-سامانه جمع آوری دیون آموزش وپرورش استان 

33-سامانه یکپارچه  اتوماسیون مالی

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه