پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال بختياري
اخبار مهم:
معرفی اداره کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری
معرفی مدیر کل آموزش وپرورش استان 
 معاونین اداره کل آموزش وپرورش استان 
معرفی روسای ادارات  اداره کل آموزش وپرورش استان 
معرفی مدیران وروسای آموزش وپرورش  مناطق ونواحی 
آشنایی با سوابق تحصیلی ،علمی،وکاری مدیر کل آموزش وپرورش استان
 

 

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه